BHVQ

Kvalitetssäkring 2 – Barnhälsovårdens kvalitetsindikatorer

Oftast har data insamlade från barnhälsovården använts för att göra uppföljningar inom respektive landstingsområde. Bortsett från de ovan nämnda måtten, amning, rökning och vaccinationer, har det inte funnits någon nationellt enhetlig insamling av data från barnhälsovården i landet.

I samarbete med Socialstyrelsen höll Stiftelsen Allmänna Barnhuset, tillsammans med en expertgrupp från svensk barnhälsovård, en konferens 2005 under rubriken ”Barnhälsovårdens kvalitetsindikatorer” [1]. Syftet med kon­ferensen var att diskutera och planera för genomförande av ett nationellt kvalitetsregister för barnhälsovård i Sverige. Konferensen föreslog bl.a. ett antal kvalitetsindikatorer för barnhälsovård som skulle kunna ingå i ett nationellt uppföljningssystem.

Konferensen framhöll att en nationell kvalitetsuppföljning inom barnhälsovården är ange­lägen för att kunna:

 • upprätthålla kvaliteten på dagens barnhälsovård
 • utvärdera den egna verksamheten
 • vidareutveckla och evidensbasera de metoder och arbetssätt som ska användas i framtiden
 • göra jämförelser över landet
 • följa utvecklingen av och förändringar i hälsoläget bland barn nationellt, regionalt/lokalt
 • beskriva verksamheten med hjälp av gripbara mått för den politiska styrprocessen.

 

Vidare fastslogs att kvalitetsindikatorer för barnhälsovården bör:

 • präglas av en helhetssyn på barn och deras familjer och ett bemötande med respekt för de unika individer de är
 • utgå från att alla barn har lika rätt till en god vård på rätt nivå
 • tillvarata medarbetarnas erfarenhet och kunskap samt utvecklar medarbetarnas kompetens utifrån de behov som verksamheten kräver
 • genomsyras av en strävan att ständigt förbättra kvaliteten i verksamheten
 • inriktas på beskrivning, analys och förbättring av verksamhetens processer
 • se forskning, utveckling och utbildning som viktiga komponenter i verksamheten.

En arbetsgrupp för ett svenskt barnhälsovårdsregister tillsattes för att ytterligare beskriva och definiera de förslagna indikatorerna. Arbetsgruppen engagerade sig under åren 2005-2011 inom det av SKL initierade Barnhälsodata-projektet. Projektet syftade till att definiera och standardisera uppgifter i barn- och skolhälsovårdsjournalerna för att möjliggöra för dessa uppgifter att kunna flyttas mellan olika journalsystem.

För en sammanställning av aktuella kvalitetsindikatorer för barnhälsovården i Sverige, se BHVQ Registerbeskrivning.

 

Referenser

 1. Stiftelsen Allmänna barnhuset, Barnhälsovårdens kvalitetsindikatorer. Dokumentation från Stiftelsen Allmänna Barnhusets konferens Sätra bruk 18-20 maj 2005. 2005: Stockholm.