BHVQ

Information om BHVQ för BHV-verksamhet, journalutvecklare och IT

Insamling av data från digitala journalsystem

BHVQ har som mål att all överföring av kvalitetsdata från verksamheten ska ske via automatiserade flöden enligt Nationell informationsstruktur, NI, Nationella tjänsteplattformen och NKRR.

Från och med februari 2021 välkomnar BHVQ även punkt-till-punktlösningar och för de regioner som behöver även filöverföring. Data ska vara formaterade och kodsatta enligt registrets informationsspecifikation  och BHVQ:s filspecifikation. Den Nationella informationsstrukturen kommer fortsatt att följas. Filspecifikationen erhålls genom kontakt med registerhållare.  Aktuell region svarar för alla kostnader som uppkommer i samband med anslutning via alternativa överföringsformer. Läs mer på Insamling av data till BHVQ från digitala journalsystem.

Oavsett överföringsform svarar anslutande region för kostnader som uppkommer gentemot registrets IT-leverantör Carmona AB i samband med test av dataöverföringen från det egna IT-systemet till registret. Vi rekommenderar att kontakt tas med Carmona AB redan i anslutningsprojektets planeringsfas för att klargöra rutiner och villkor för test. E-post till kontaktperson på Carmona AB.

Läs även om dataöverföring i Registerbeskrivning för BHVQ och om kodning enligt NI i BHVQ informationsspecifikation, se högermeny ⇒ ⇒ ⇒

 

Information till vårdnadshavare

Information till vårdnadshavare om datasäkerhet och sekretess finns tillgänglig på denna webbplats, under meny Information, Till vårdnadshavare, som också nås via knappen i högermenyn ⇒ ⇒ ⇒

Nedladdningsbara mallar för lokal information till vårdnadshavare har tagits fram för att uppfylla de krav som i Dataskyddsförordningen (GDPR) ställs på information till uppgiftslämnare. Mallarna finns i två versioner, se höger-
menyn ⇒ ⇒ ⇒

  1. En fullständig information, som motsvarar den som är publicerad under Information, Till vårdnadshavare, som kan laddas ner och anpassas för lokalt bruk.
  2. En kortfattade versionen som är avsedd att kunna bifogas kallelser till barnhälsovården.

Rutiner och formulär avsedda för ärenden som rör vårdnadshavarens rättigheter i förhållande till registerhantering finns tillgängliga under Rutiner enligt GDPR, se högermeny ⇒ ⇒ ⇒

 

Personuppgiftsansvar

Varje vårdgivare är ansvarig för sin egen behandling av personuppgifter. Detta innebär att varje vårdgivare har ett lokalt ansvar för den personuppgiftsbehandling som ligger till grund för dataöverföringen till BHVQ. Med vårdgivare avses en region (offentlig vårdgivare) eller annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare).

Varje offentlig eller privat vårdgivare bör ha en utsedd kontaktperson för frågor kring personuppgiftsbehandling, ett s.k. dataskyddsombud. Dataskyddsombudet bör informeras inför planering att överföra data från vårdgivarens barnhälsovårdsenheter till BHVQ.

Det finns också ett centralt personuppgiftsansvar (CPUA) för BHVQ. CPUA ansvarar för den personuppgiftsbehandling som sker på registernivå. För alla nationella kvalitetsregister gäller att det centrala personuppgiftsansvaret ska innehas av en myndighet inom hälso- och sjukvård, t.ex. en region. CPUA för BHVQ innehas av Regionstyrelsen i Region Jönköping län.

 

Validering av data i Svenska Barnhälsovårdsregistret

Data till Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ, överförs via automatiserade funktioner enligt NPDI direkt från digitala journalsystem i landets regioner. Det innebär att endast information som dokumenteras i enskilda barns BHV-journal i samband med rutinmässiga besök på BHV-mottagning eller vid hembesök och som är en följd av det nationella Barnhälsovårdsprogrammet överförs till BHVQ.  

Validiteten på data i BHVQ behöver ständigt följas upp. För detta ändamål har BHVQ tagit fram en valideringsplan. I samtliga regioner finns barnhälsovårdsenheter (Centrala BHV-enheter) vars huvudsaklig uppgift är att svara för kvalitén i barnhälsovårdsverksamheten. Många av de valideringssteg som beskrivs i denna plan faller på de lokala BHV-enheterna att utföra. 

Läs mer om validering i BHVQ valideringsplan och Nationella kvalitetsregisters valideringshandbok, se högermeny ⇒ ⇒ ⇒

 

Rikshandboken i barnhälsovård - för professionen

Rikshandboken i barnhälsovård är ett kunskapsstöd för dig som arbetar i barnhälsovården. Här hittar du aktuell och kvalitetssäkrad information om barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. Klicka på knappen i höger meny för att läsa mer i Rikshandboken ⇒ ⇒ ⇒

Rikshandboken produceras av Inera AB på uppdrag av Sveriges landsting och regioner.