BHVQ

Information om BHVQ för BHV-verksamhet, journalutvecklare och IT

Insamling av data till BHVQ från digitala journalsystem

BHVQ har som mål att all överföring av kvalitetsdata från verksamheten ska ske via helt automatiserade flöden enligt nationell informationsstruktur, NI. Alternativa överföringsformer (filöverföring, punkt-till-punktlösningar) kan komma ifråga som tillfälliga metoder förutsatt en uttalad målsättning hos landstinget/regionen att anpassa sitt producentsystem till NI snarast möjligt. Tillfälliga lösningar ska också motsvara principen ”en väg in” till registret vilket innebär att ingående data ska vara formaterade och kodsatta enligt registrets informationsspecifikation. Läs mer på Insamling av data till BHVQ från digitala journalsystem.

Läs även om dataöverföring i Registerbeskrivning för BHVQ och om kodning enligt NI i BHVQ informationsspecifikation, se högermeny ⇒ ⇒ ⇒

Information till vårdnadshavare

Information till vårdnadshavare om datasäkerhet och sekretess finns tillgänglig på denna webbplats, under meny Information, Till vårdnadshavare, som också nås via knappen i högermenyn ⇒ ⇒ ⇒

Nedladdningsbara mallar för lokal information till vårdnadshavare har tagits fram för att uppfylla de krav som i Dataskyddsförordningen (GDPR) ställs på information till uppgiftslämnare. Mallarna finns i två versioner, se höger-
menyn ⇒ ⇒ ⇒

  1. En fullständig information, som motsvarar den som är publicerad under Information, Till vårdnadshavare, som kan laddas ner och anpassas för lokalt bruk.
  2. En kortfattade versionen som är avsedd att kunna bifogas kallelser till barnhälsovården.

Rutiner och formulär avsedda för ärenden som rör vårdnadshavarens rättigheter i förhållande till registerhantering finns tillgängliga under Rutiner enligt GDPR, se högermeny ⇒ ⇒ ⇒

Personuppgiftsansvar

Varje vårdgivare är ansvarig för sin egen behandling av personuppgifter. Detta innebär att varje vårdgivare har ett lokalt ansvar för den personuppgiftsbehandling som ligger till grund för dataöverföringen till BHVQ. Med vårdgivare menas i detta sammanhang ett landsting/region och inkluderar alla vårdgivande enheter som bedriver barnhälsovård på regionens uppdrag.

Formellt sett är det regionstyrelsen som har ansvaret. I varje region bör finnas en utsedd kontaktperson för frågor kring personuppgiftsbehandling, ett s.k. dataskyddsombud. Dataskyddsombudet bör vara informerat om att registrering sker till BHVQ från regionens barnhälsovårdsmottagningar.

Det finns också ett centralt personuppgiftsansvar för BHVQ. Detta ska för alla nationella kvalitetsregister innehas av en myndighet inom hälso- och sjukvård, t.ex. en region. För BHVQ innehas det centrala personuppgiftsansvaret (CPUA) av Regionstyrelsen i Region Östergötland.

Validering av data i Svenska Barnhälsovårdsregistret

Data till Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ, överför via automatiserade funktioner enligt NPDI direkt från digitala journalsystem i landets regioner. Det innebär att endast information som dokumenteras i enskilda barns BHV-journal i samband med rutinmässiga besök på BHV-mottagning eller vid hembesök och som är en följd av det nationella Barnhälsovårdsprogrammet överförs till BHVQ.  

I samtliga regioner finns barnhälsovårdsenheter (BHV-enheter) vars huvudsaklig uppgift är att svara för kvalitén i barnhälsovårdsverksamheten. Många av de valideringssteg som beskrivs i denna plan faller på de lokala BHV-enheterna att utföra. 

Läs mer om validering i BHVQ valideringsplan och Nationella kvalitetsregisters valideringshandbok, se högermeny ⇒ ⇒ ⇒

Rikshandboken i barnhälsovård - för professionen

Rikshandboken i barnhälsovård är ett kunskapsstöd för dig som arbetar i barnhälsovården. Här hittar du aktuell och kvalitetssäkrad information om barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. Klicka på knappen i höger meny för att läsa mer i Rikshandboken ⇒ ⇒ ⇒

Rikshandboken produceras av Inera AB på uppdrag av Sveriges landsting och regioner.