BHVQ

Information om BHVQ för BHV-verksamhet, journalutvecklare och IT

Insamling av data till BHVQ från digitala journalsystem

BHVQ har som mål att all överföring av kvalitetsdata från verksamheten ska ske via helt automatiserade flöden enligt nationell informationsstruktur, NI. Alternativa överföringsformer (filöverföring, punkt-till-punktlösningar) kan komma ifråga som tillfälliga metoder förutsatt en uttalad målsättning hos landstinget/regionen att anpassa sitt producentsystem till NI snarast möjligt. Tillfälliga lösningar ska också motsvara principen ”en väg in” till registret vilket innebär att ingående data ska vara formaterade och kodsatta enligt registrets informationsspecifikation. Läs mer om dataöverföring i BHVQ Registerbeskrivning och om kodning enligt NI i registrets informationsspecifikation, se högermeny. 

Informationsblad till vårdnadshavare

Ett informationsblad, Information till vårdnadshavare, har tagits fram för att uppfylla de krav som i personuppgiftslagen (PUL) ställs på information till uppgiftslämnare. Informationen är skriven på lätt svenska är översatt till flera av de vanligaste språken i Sverige. Det står varje landsting fritt att göra förändringar i texten, infoga egna logotyper mm.

Det är dock viktigt att de förändringar i texten som görs inte påverkar föräldrarnas möjligheter att få korrekt information enligt patientdatalagens (SFS 2008-335) och Personuppgiftslagens, PUL (1998:204), krav.

Rutiner och formulär avsedda för ärenden som rör vårdnadshavarens rättigheter i förhållande till registerhantering finns tillgängliga under Rutiner enligt PUL, se högermeny.

Personuppgiftsansvar

Varje vårdgivare är ansvarig för sin egen behandling av personuppgifter. Detta innebär att varje vårdgivare har ett lokalt ansvar för den personuppgiftsbehandling som ligger till grund för dataöverföringen till BHVQ. Med vårdgivare menas i detta sammanhang ett landsting/region och inkluderar alla vårdgivande enheter som bedriver barnhälsovård på landstingets/regionens uppdrag.

Formellt sett är det landstingsstyrelsen som har ansvaret. I varje landsting bör finnas en utsedd kontaktperson för frågor kring personuppgiftsbehandling, ett s.k. personuppgiftsombud. Detta personuppgiftsombud bör vara informerat om att registrering sker till BHVQ från landstingets/regionens barnhälsovårdsmottagingar.

Det finns också ett centralt personuppgiftsansvar för BHVQ. Detta ska för alla nationella kvalitetsregister innehas av en myndighet inom hälso- och sjukvård, t.ex. ett landsting eller en region. För BHVQ innehas det centrala personuppgiftsansvaret (CPUA) av Region Östergötland.