BHVQ

Informationsblad till vårdnadshavare på vanliga språk

Svenska Barnhälsovårdsregistret
­– tillsammans kan vi förbättra svensk barnhälsovård!

Svenska barnhälsovårdsregistret vill samla en del av ditt barns personuppgifter i ett nationellt kvalitetsregister. Registret ska hjälpa till att skapa en bättre och mer jämlik barnhälsovård. Uppgifterna används också för statistik och för forskning.

Vi som arbetar i barnhälsovården ansvarar för registret. Vi samlar in uppgifter om undersökningar som görs på BVC. Om ditt barn har astma, eksem eller om det råkat ut för olycksfall samlas också in. Andra uppgifter är längd, vikt, amning, vaccinationer och rökning i hemmet. Uppgifterna sammanställs i grupper så att inget barn kan kännas igen.

Varje år föds i Sverige mer än 100 000 barn så informationen blir en stor källa till kunskap och utveckling!

Kort om dina rättigheter

  • Din medverkan är frivillig och påverkar inte din kontakt med BVC.
  • Om du i efterhand ångrar dig och inte längre vill vara med i registret har du rätt att få alla uppgifter borttagna.
  • Du kan tacka nej till att vara med när som helst. Säg i så fall till din BVC-sjuksköterska.
  • Alla uppgifter är skyddade av svensk lag och får bara användas för utveckling av bättre vård, för statistik och för forskning.
  • De enda som kan se uppgifter om ditt barn är de som är ansvariga för registret.

Ytterligare information om registret finns på ett informationsblad till vårdnadshavare översatta till flera vanliga språk i Sverige, se nedan. 

The Swedish Child Health Services Register
-together, we can improve children's health!

The Swedish Child Health Services Register want to collect some of your child's personal information for placement in a national quality register. The register will help to create better and more equitable child health. The data will also be used for statistics and research.

Those of us who work in the child health services are responsible for the registry. We collect information from assessments performed at the BVC. We also collect information about whether your child has asthma, eczema or if they have been in an accident. Other information includes height, weight, breastfeeding, immunisations, and smoking in the home. The data is aggregated into groups so that no child can be singled out.

Each year more than 100,000 children are born in Sweden so the information becomes a great source of knowledge and development!

Briefly about your rights

  • Your participation is voluntary and it does not affect your contact with BVC.
  • If you subsequently change your mind and no longer want to be included in the register, you have the right to have all the information deleted.
  • You can decline to participate at any time. If so, tell your BVC nurse.
  • All the information is protected by law and may only be used for the development of better care, for statistics and research.
  • The only people who can see information about your child are those who are responsible for the register.

Additional information about the registry has been translated into several languages listed below.