BHVQ

Insamling av data till BHVQ från digitala journalsystem

BHVQ har som mål att all överföring av kvalitetsdata från verksamheten ska ske via helt automatiserade flöden enligt Nationell informationsstruktur (NI, se figur 1 och 3). Alternativa överföringsformer (filöverföring, punkt-till-punktlösningar) kan komma ifråga som tillfälliga lösningar förutsatt en uttalad målsättning hos landstinget/regionen att anpassa sitt producentsystem till NI snarast möjligt. Tillfälliga lösningar ska också motsvara principen ”en väg in” till registret vilket innebär att ingående data ska vara formaterade och kodsatta enligt registrets informationsspecifikation.

Från journal till kvalitetsregister

Det lokala journalsystemet tillhandahåller de kvalitetsdata som efterfrågas av BHVQ och hämtas av registret från det lokala datalagret. Personuppgiftsansvaret övergår i och med detta från lokalt personuppgiftsansvarig myndighet (LPUA) till centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA), som för BHVQ är Region Östergötland. I registret samlas data från alla regioner i Sverige. Den levererande vårdgivaren har åtkomst till sina egna data. Åtkomst till samtliga nationella data har endast personer som fått detta uppdrag av CPUA. Ansvaret finns reglerat i ett uppdragsavtal. Medverkan i kvalitetsregister är inte tvingande för patienten så för att få överföra data från barnets journal till BHVQ krävs att barnets vårdnadshavare inte motsätter sig detta. För kvalitetsregister idag gäller passivt medgivande med möjlighet att tacka nej, sk opt-out-förhållande.

Figur 1. Från journal till kvalitetsregister

Förutsättningar för automatiserad överföring av data enligt NI

För att skapa förutsättningar för en automatiserad överföring av kvalitetsdata enligt NI krävs att den lokala it-verksamheten har nödvändig information om BHVQ. Denna information finns i två dokument, BHVQ registerbeskrivning och Informationsspecifikation för BHVQ. I registerbeskrivningen beskrivs registret och dess variabler med bakgrundstexter och definitioner. Informationsspecifikationen är en teknisk beskrivning av variablerna och hur dessa ska översättas till gemensamma standardiserade kodverk. I informationsspecifikationen definieras också vilka tjänstekontrakt som ska användas vid överföringen av data via nationella tjänsteplattformen och NKRR (se närmare nedan). Ett tjänstekontrakt är en teknisk beskrivning av hur sändarsystem och mottagarsystem ska kommunicera med varandra. Med hjälp av dessa verktyg kan den lokala dokumentationen i journalsystemet utformas så att all information som ska överföras till BHVQ registreras på ett strukturerat sätt. Med strukturerad information menas i detta sammanhang att informationen är klart skild från annan information så att den lätt kan sökas ut bland all möjlig information i journaldatabasen. På varje fråga som BHVQ ställer ska ett bestämt svar kunna levereras via den standardiserade infrastrukturen.

Regionala datalager, nationella tjänsteplattformen och NKRR

I praktiken kommer dock inte BHVQ att efterfråga information direkt från de enskilda journalsystemen. Ofta har istället det enskilda regionerna skapat en regional tjänsteplattform/regionalt tjänstelager som samlar upp data från olika journalsystem och vårddokumentationssystem inom regionen. T.ex. kan data från såväl regional som kommunal verksamhet samlas upp i det regionala tjänstelagret som tillhandahåller denna information för olika ändamål, bl.a. till nationella kvalitetsregister. Svaren på frågorna kommer alltså att hämtas från det regionala datalagret via Nationella tjänsteplattformen och tjänsten NKRR (Nationella kvalitetsregister-rapport). Den nationella tjänsteplattformen är en nationell tjänst avsedd att underlätta integration genom att utgöra ett nav mellan system och tjänster. Den nationella tjänsteplattformen gör det möjligt att standardisera dataöverföring mellan journalsystem och kvalitetsregister och därigenom undvika utveckling av en stor mängd särlösningar, se figur 2. NKRR är en nationellt förvaltad regelmotor utvecklad för att kunna ställa samman data till kvalitetsregister. NKRR svarar för urval, kombination och transformation av data. NKRR för BHVQ innehåller information om vilka data, av all den strukturerade information som finns på det regionala datalagret, som BHVQ är intresserad av och hur den ska bearbetas för att svara på de frågor registret ställer.

Figur 2. Nationella tjänsteplattformen ersätter särlösningar för dataöverföring

Olika lösningar för automatiserad dataöverföring

Den automatiserade överföringen kan utformas på olika sätt där kommunikationen mellan användaren och journalsystemet och BHVQ (kvalitetsregister) sker med olika grader av automatik. En princip för automatiserad överföring av data har beskrivits av Nationella programmet för datainsamling (NPDI) på SKL och beskrivs grafiskt i figur 3.

  1. BVC-sjuksköterskan anropar BHVQ via en tjänst i det egna landstingets journalsystem. Kan t.ex. t.ex. vara en knapp i journalsystemet avsett för överföring av data till registret.
  2. Samtidigt skickas information till Engagemangsindex, en nationell tjänst som håller information om att ny data finns tillgänglig. Information går också till BHVQ att det finns data att hämta från en viss leverantör (region).
  3. BHVQ skickar ett anrop via NKRR och nationella tjänsteplattformen till den aktuella regionens datalager och efterfrågar data.
  4. Aktuell strukturerad journaldata identifieras i den aktuella regionens datalager.
  5. Informationen återvänder via nationella tjänsteplattformen, bearbetas i NKRR och läses in i BHVQ.

Figur 3. Anropsstyrd överföring av kvalitetsdata.