BHVQ

Valideringsplan för Svenska Barnhälsovårdsregistret

 

Allmänna förutsättningar

Data till Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ, överförs via automatiserade funktioner enligt Nationella projektet för datainsamling (NPDi) och Nationell informationsstruktur (NI) direkt från digitala journalsystem i landets regioner/landsting. Det innebär att endast information som dokumenteras i enskilda barns BHV-journal i samband med rutinmässiga besök på BHV-mottagning eller vid hembesök och som är en följd av det nationella Barnhälsovårdsprogrammet överförs till BHVQ.

I samtliga regioner/landsting finns barnhälsovårdsenheter (BHV-enheter) vars huvudsakliga uppgift är att svara för kvalitén i barnhälsovårdsverksamheten. Många av de valideringssteg som beskrivs i denna plan faller på de lokala BHV-enheterna att utföra.

 

Registrets övergripande ansvar

Registerledningen har ett övergripande ansvar för validiteten i de data som registret publicerar. Stöd och support till landets BHV-verksamhet i frågor som rör riktlinjer, datainsamling, variabler, definitioner och följsamheten till rutinerna i denna valideringsplan är av avgörande betydelse. Registerledningen har ett ansvar att tillse att sådana stödresurser finns tillgängliga.

 

Validering vid källan

Dokumentationsrutiner

Då data i registret hämtas direkt från BHV-personalens dokumentation i barnets BHV-journal är en viktig faktor för validiteten i registret att personalen har god kännedom om vilken information som registret efterfrågar, hur information ska förstås och kategoriseras korrekt. Att upprätthålla dessa kunskaper kräver rutinmässig utbildning, fortbildning och uppföljning från de lokala BHV-enheterna. Beskrivning av registrets variabler, frågor och definitioner finns i Registerbeskrivning för BHVQ.

Journalmallar och fasta val

Skapande av mallar för de rutinmässiga besöken inom BHV-programmet inklusive fasta val för aktuella kategorier utgör viktiga åtgärder för att öka validiteten på levererade data. De lokala BHV-enheterna bör tillse att sådan utveckling av det lokala journalsystemet kommer till stånd.

Validering för orimliga värden

I de flesta journalsystem finns möjlighet att kontrollera den dokumenterade informationen för orimliga värden. Bland de variabler BHVQ samlar in passa den här typen av kontroll framför allt för tillväxtdata, dvs vikt, längd och huvudomfång.

Jämförelse av aktuella resultat mot förväntansvärden

I samband med den lokala uppföljningen av den egna regionens/landstingets data bör aktuella värden alltid valideras genom jämförelse med tidigare insamlade data (förväntansvärden). Kontroller bör även göras av eventuella variationer mellan de BHV-mottagningar som finns i aktuell region/ aktuellt landsting så att mottagningar vars data på ett markant sätt avviker från det förväntade eller från övriga mottagningar kan identifieras och följas upp. Via registrets utdata kan också lokala data jämföras på motsvarande sätt med data från andra regioner/landsting. Dessa åtgärder bör ingå i den rutinmässiga kvalitetsuppföljning som de lokala BHV-enheterna svarar för.

 

Rutinmässig lokal validering av slumpmässig population

Rutinmässigt bör registret initiera validering av centrala variablers data genom jämförelser av slumpmässiga populationers journaldata med motsvarande data i registret. De slumpmässiga populationerna skapas av registret och kontrolleras därefter av de lokala BHV-enheterna.

 

Validering i registret

På samma sätt som de lokala data kontrolleras för orimliga respektive förväntade värden bör också registret regelbundet utföra den typen av kontroller av data på nationell respektive region/landstingsnivå.

 

Kontroll av, och åtgärder för, hög täckningsgrad

Ökad fullständighet med tvingande fält

För att minimera det interna bortfallet i registret bör de lokala BHV-enheterna införa tvingande fält för de data som ska levereras till registret. Med tvingande fält menas att journalsystemet kräver att en specifik information i en journalmall är besvarad innan den kan signeras. Tvingande fält fungerar också som en påminnelse för den som dokumenterar vilka uppgifter som är av extra vikt och som ska noteras i journalen.

Kontroll av täckningsgrad mot externa källor

Registret ska regelbundet kontrollera registrets täckningsgrad genom jämförelser med information i folkbokföringsregistret om folkbokförd population i respektive län och i landet som helhet. Då möjlighet finns att erhålla barnhälsovård i annat län än det där barnet är folkbokfört kommer jämförelsen dock aldrig att kunna bli absolut på länsnivå. Jämförelsen bör ändå kunna ge en tillfredställande bild av täckningsgraden på länsnivå.

 

Bortfall

Svenska barnhälsovårdsregistret är utvecklat för automatiserad insamling av data enligt NPDi och NI och data från journalsystemen kodas enligt standardiserade kodverk, se BHVQ Informationsspecifikation. I dessa kodverk finns i regel inte möjlighet att koda för icke-händelser, dvs att en händelse inte skett eller att en faktor inte föreligger. Ett exempel på detta är barnets exposition för tobaksrök där det endast finns kod för att barnet är exponerat för tobaksrök. Däremot finns ingen kod som anger att barnet inte är exponerat för tobaksrök. Detta gör att det inte går att skilja ut barn som inte är exponerade från barn där uppgiften inte dokumenterats. Införandet av tvingande fält i journalmallarna för dessa variabler är därför avgörande för validiteten av data i registret.