BHVQ

Ny version av BHVQ Registerbeskrivning

En ny version av BHVQ Registerbeskrivning, ver 19_02, finns nu publicerad på bhvq.se. Alla nyheter finns att ta del av på ändringsloggen på sid 47. Bl.a. har vi infört uppgift om våra datafångstintervall. De är dels införda på sidorna för respektive variabel men är också samlade i en tabell på sidan 46. Datafångstintervall är det åldersmässig tidsspann som används för att hitta information som ska knytas till en bestämd ålder. Till exempel är ett hembesök genomfört under barnets första 30 levnadsdagar att betrakta som det första hembesöket medan ett hembesök genomfört i åldersspannet 227-274 dagar efter födelsen betraktas som hembesök vid 8 månader.