BHVQ

Ändrad finansiering för BHVQ

Ledningsfunktionen för Nationella kvalitetsregister fattade vid sitt möte den 17 oktober 2019 beslut om förändrad finansiering för Svenska Barnhälsovårdsregistret. Registret ska inte längre finansieras av medel för Nationella kvalitetsregister. Beslutet är fattat på oklara grunder och har tillbakavisats av registrets CPUA (Centralt personuppgiftsansvarig myndighet) Regionstyrelsen i Östergötland.

I ett meddelande skriver CPUA bl.a. att

… Det är vår avsikt att under 2020 säkerställa den fortsatta driften och utvecklingen av BHVQ.

CPUA skriver vidare att

… Vi vill understryka att utbyggnaden och utvecklingen av BHVQ är viktig och ska fortsätta.

CPUA har också, tillsammans med registrets registercentrum RCSO, Registercentrum SydOst, tillskrivit Ledningsfunktionen en konsekvensanalys av Ledningsgruppens beslut. Företrädare för registret kommer, tillsammans med representanter för RCSO och Nationella Programområdet för barns och ungas hälsa, att träffa Stödfunktionen för Nationella kvalitetsregister för att diskutera den uppkomna situationen.

Thomas Wallby, fd registerhållare för BHVQ, säger i en kommentar att ”beslutet är oklart, oklokt och ologiskt”.

– Ett kvalitetsregister för barnhälsovård är helt nödvändigt för att säkerställa en jämlik barnhälsovård och ett systematiskt arbete för barns hälsa och utveckling.

– Dessutom finns idag en klart uttalad nationell ambition att minska den administrativa bördan av insamling av data till Nationella kvalitetsregister. Om man vill driva den linjen är det ologiskt att inte finansiera BHVQ som är ett av mycket få register som idag är fullt utvecklat för att ta emot data via automatiserad överföring och redan gör det i praktiken, säger Thomas Wallby.