BHVQ

Barnhälsovårdens kvalitetsindikatorer

Bortsett från insamling av data rörande amning, rökning och vaccinationer, har det inte funnits någon nationellt enhetlig insamling av data från barnhälsovården i landet. Dessa datainsamlingar dras dock med validitetsproblem, bl.a. saknas i stor utsträckning enhetliga, vetenskapligt baserade definitioner.

I samarbete med Socialstyrelsen höll Stiftelsen Allmänna Barnhuset, tillsammans med en expertgrupp från svensk barnhälsovård, en konferens 2005 under rubriken ”Barnhälsovårdens kvalitetsindikatorer” [1]. Syftet med kon­ferensen var att diskutera lämpliga indikatorer och planera för ett nationellt kvalitetsregister för barnhälsovård i Sverige. Konferensen föreslog bl.a. ett antal kvalitetsindikatorer för barnhälsovård som skulle kunna ingå i ett nationellt uppföljningssystem.

Konferensen framhöll att en nationell kvalitetsuppföljning inom barnhälsovården är ange­lägen för att kunna:

 • upprätthålla kvaliteten på dagens barnhälsovård
 • utvärdera den egna verksamheten
 • vidareutveckla och evidensbasera de metoder och arbetssätt som ska användas i framtiden
 • göra jämförelser över landet
 • följa utvecklingen av och förändringar i hälsoläget bland barn nationellt, regionalt/lokalt
 • beskriva verksamheten med hjälp av gripbara mått för den politiska styrprocessen.

Vidare fastslogs att kvalitetsindikatorer för barnhälsovården bör:

 • präglas av en helhetssyn på barn och deras familjer och ett bemötande med respekt för de unika individer de är
 • utgå från att alla barn har lika rätt till en god vård på rätt nivå
 • tillvarata medarbetarnas erfarenhet och kunskap samt utvecklar medarbetarnas kompetens utifrån de behov som verksamheten kräver
 • genomsyras av en strävan att ständigt förbättra kvaliteten i verksamheten
 • inriktas på beskrivning, analys och förbättring av verksamhetens processer
 • se forskning, utveckling och utbildning som viktiga komponenter i verksamheten.

En arbetsgrupp för ett svenskt barnhälsovårdsregister tillsattes för att ytterligare beskriva och definiera de förslagna indikatorerna. Arbetsgruppen engagerade sig under åren 2005-2011 inom det av SKL initierade Barnhälsodata-projektet. Projektet syftade till att definiera och standardisera uppgifter i barn- och skolhälsovårdsjournalerna för att möjliggöra för dessa uppgifter att kunna flyttas mellan olika journalsystem.

För en sammanställning av aktuella kvalitetsindikatorer för barnhälsovården i Sverige, se BHVQ Registerbeskrivning.

 

Referenser

 1. Stiftelsen Allmänna barnhuset, Barnhälsovårdens kvalitetsindikatorer. Dokumentation från Stiftelsen Allmänna Barnhusets konferens Sätra bruk 18-20 maj 2005. 2005: Stockholm.