BHVQ

Forskning

Uppgifterna i registret får endast användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik och för forskning. Uppgifter får, efter sekretessprövning, lämnas ut för något av dessa tre ändamål.

Använd register i forskning

För forskningsstudier behövs alltid ett godkännande av en etikprövningsnämnd. Ansökan om utlämnande av data från registret för forskningsändamål ska innehålla fullständig forskningsplan samt godkännande från någon regional etikprövningsnämnd i Sverige. Ansökan ska ställas till registerhållaren.

Beslut om utlämnande av data för forskningsändamål fattas enligt rutiner fastställda av registrets centrala personuppgiftsansvariga myndighet. Data från registret lämnas avidentifierat om data ska lämnas direkt till den sökande. Data kan lämnas ut med personnummer i de fall detta krävs för samkörning med andra register.

Data lämnas i dessa fall till den myndighet som svarar för samkörningen, i normalfallet till Socialstyrelsen eller Statistiska centralbyrån. Det slutliga datasetet ska sedan levereras till sökanden i avidentifierat skick.

Behöver du registerdata?

För närvarande pågår ett flertal anslutningsprojekt till BHVQ från Sveriges regioner. För aktuell status se karta på webbplatsens startsida. Du som vill ta del av data i BHVQ för forskningsändamål är välkommen att ta kontakt med någon av oss i registerledningen (se meny Kontakt) för aktuell information. Registrets variabelset beskrivs i Registerbeskrivningen för BHVQ. Ytterligare hjälp ges via Registerservice på Socialstyrelsen där du även finner en aktuell variabellista för BHVQ.

Kostnad

Den tid som det tar att handlägga ärendet och hantera själva uttaget av data kommer att faktureras beställaren. Genom att man lägger en beställning för uttag av data från BHVQ, godkänner man även faktureringsvillkoren. Tidsåtgången är beroende av ärandets komplexitet.