BHVQ

Information till vårdnadshavare om datasäkerhet och sekretess

Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ, är ett nationellt kvalitetsregister vars mål är jämlik och rättvis barnhälsovård för alla barn i Sverige.

För att utveckla och säkra kvaliteten inom barnhälsovården i Sverige rapporterar din vårdgivare uppgifter om ditt barn till Svenska Barnhälsovårdsregistret. Centralt personuppgiftsansvarig myndighet för Svenska Barnhälsovårdsregistret är Regionstyrelsen i Region Jönköping län. Din vårdgivare är personuppgiftsansvarig för hanteringen i samband med att uppgifter om ditt barn samlas in och lämnas ut till Svenska Barnhälsovårdsregistret.

Du bidrar till en bättre vård!

Genom att vara med i Svenska Barnhälsovårdsregistret bidrar du till att förbättra barnhälsovårdens verksamhet. Deltagandet i registret är frivilligt och påverkar inte den vård du får. Uppgifterna används för att jämföra barnhälsovården mellan vårdgivare runt om i landet. Resultaten används för förbättringsarbete och forskning. Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur barnhälsovården fungerar och ju fler som deltar, desto säkrare blir resultaten.

Uppgifter som registreras

För att utveckla och säkra barnhälsovårdens kvalitet vill din vårdgivare registrera uppgifter om ditt barns personnummer, era barnhälsovårdsbesök, undersökningar som görs på BVC, ditt barns utveckling och hälsotillstånd och uppgifter om amning, vaccinationer och rökning i hemmet. En lista över alla uppgifter som samlas i registret (Variabellista ) finner du i högermenyn ⇒ ⇒ ⇒

En mer detaljerad beskrivning av uppgifterna kan du ta del av i dokumentet Registerbeskrivning för BHVQ som du finner i högermenyn ⇒ ⇒ ⇒

Sökbegrepp

Vi och Regionstyrelsen i Region Jönköping län som centralt personuppgiftsansvarig myndighet använder förutom ditt barns personnummer olika så kallade sökbegrepp för att hitta och sammanställa uppgifter. Vi får använda uppgifter om ditt barns hälsa som sökbegrepp. En lista över alla sökbegrepp (Variabellista ) som används av Svenska Barnhälsovårdsregistret finner du i högermenyn ⇒ ⇒ ⇒

Laglig grund

Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på en laglig grund. Vårdgivare och centralt personuppgiftsansvariga får behandla uppgifter i kvalitetsregister för att den anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen, art. 6.1 e). De får också behandla uppgifter om hälsa i kvalitetsregister för att den är nödvändig av skäl som hör samman med yrkesmedicin och tillhandahållande av hälso- och sjukvård (Dataskyddsförordningen, art. 9.2 h). Både personal hos rapporterande vårdgivare och personal hos den centralt personuppgiftsansvarige omfattas av lagstadgad tystnadsplikt (Dataskyddsförordningen, art. 9.3). Det ska också finnas lagligt stöd i svensk lagstiftning när man behandlar personuppgifter i kvalitetsregister. Sådana bestämmelser finns i 7 kap. Patientdatalagen (2008:355).

Så hanteras ditt barns uppgifter

Uppgifter om ditt barn samlas in från ditt barns patientjournal eller från dig själv. Ditt barns uppgifter i kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra barnhälsovårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna får även, efter sekretessprövning, lämnas ut till någon som ska använda uppgifterna för något av dessa tre ändamål. Om en uppgift får lämnas ut från Svenska Barnhälsovårdsregistret kan det ske elektroniskt.

Sekretess

Ditt barns uppgifter i kvalitetsregistret skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut från Svenska Barnhälsovårdsregistret om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.

Säkerhet

Ditt barns uppgifter i Svenska Barnhälsovårdsregistret skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav på säkerhetsåtgärder som bl.a. innebär att bara den som har behov av ditt barns uppgifter får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifter, att ditt barns uppgifter ska skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.

Åtkomst

Behörig personal hos inrapporterande vårdgivare har direktåtkomst till de uppgifter de rapporterat till Svenska Barnhälsovårdsregistret. Ingen annan vårdgivare har direktåtkomst till dessa uppgifter. Som ansvarig för registret kan behörig personal hos Regionstyrelsen i Region Jönköping län också ta del av uppgifter om ditt barn.

Lagringstid och gallring

Ditt barns uppgifter tas enligt 7 kap. 10 § patientdatalagen bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra barnhälsovårdens kvalitet.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att slippa att ditt barns personuppgifter registreras i Svenska Barnhälsovårdsregistret.
 • Du har när som helst också rätt att få uppgifter om ditt barn raderade i registret.
 • Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör ditt barn håller på att behandlas av Regionstyrelsen i Region Jönköping län och i så fall få en kopia kostnadsfritt på personuppgifterna, om du kan identifiera dig själv. Du har också rätt att få personuppgifterna i elektroniskt format som är allmänt erkänt, om du inte begär något annat, och du kan identifiera dig själv.
 • Du har rätt att få personuppgifter om ditt barn, som är felaktiga, rättade och rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, om du kan identifiera dig själv.
 • Du har rätt att kräva att behandlingen av ditt barns uppgifter begränsas om
  • du anser att personuppgifterna inte är korrekta och under en tid som ger Regionstyrelsen i Region Jönköping län möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • du anser att behandlingen är olaglig och motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
  • i en situation då Regionstyrelsen i Region Jönköping län inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen (se ovan) men du anser att du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  • du i ovanstående fall även kan identifiera dig själv.
 • Du har rätt att få information om vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt någon haft åtkomst till ditt barns uppgifter, om du kan identifiera dig själv.
 • Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller patientdatalagen.
 • Du har rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Om du vill ha information om den åtkomst som skett till ditt barns uppgifter eller ha mer information om Svenska Barnhälsovårdsregistret kontakta registerledningen. Skicka e-post till Svenska barnhälsovårdsregistret.

Om du vill få tillgång till ditt barns uppgifter eller önskar att ditt barns uppgifter ska tas bort ur Svenska Barnhälsovårdsregistret eller vill begära rättelse eller begränsning, tala med BHV-sjuksköterskan på din BHV-mottagning.

Om du vill kontakta Dataskyddsombudet hos Regionstyrelsen i Region Jönköping län, skicka e-post till dataskyddsombudet.