BHVQ

Insamling av data till BHVQ från digitala journalsystem

BHVQ har som mål att all överföring av kvalitetsdata från verksamheten ska ske via automatiserade flöden enligt Nationell informationsstruktur och den Nationella tjänsteplattformen (NI, se figur 1). Den nationella tjänsteplattformen gör det möjligt att standardisera dataöverföring mellan journalsystem och kvalitetsregister och därigenom undvika utveckling av en stor mängd särlösningar (se figur 2.).

Från och med februari 2021 välkomnar BHVQ dock även punkt-till-punktlösningar (se figur 3.). Det finns även möjligheter till att utveckla filöverföring om någon region har ett specifikt behov av denna lösning.

Från journal till kvalitetsregister

Det lokala journalsystemet tillhandahåller de kvalitetsdata som efterfrågas av BHVQ och överförs från det lokala datalagret/tjänsteplattformen. Personuppgiftsansvaret övergår i och med detta från lokalt personuppgiftsansvarig myndighet (LPUA) till centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA), som för BHVQ är Region Jönköping län.

I registret samlas data från olika  regioner i Sverige. Den levererande vårdgivaren har åtkomst till sina egna data. Åtkomst till samtliga nationella data har endast personer som fått detta uppdrag av CPUA. Ansvaret finns reglerat i ett uppdragsavtal. Medverkan i kvalitetsregister är inte tvingande för patienten. För att få överföra data från barnets journal till BHVQ krävs att barnets vårdnadshavare inte motsätter sig detta. För kvalitetsregister gäller passivt medgivande med möjlighet att tacka nej, så kallat opt-out-förhållande.

Förutsättningar för automatiserad överföring av data enligt Nationell Informationsstruktur

För att skapa förutsättningar för en automatiserad överföring av kvalitetsdata enligt NI krävs att den lokala IT-verksamheten har nödvändig information om BHVQ. Denna information finns i två dokument, BHVQ registerbeskrivning och Informationsspecifikation för BHVQ.

I registerbeskrivningen beskrivs registret och dess variabler med bakgrundstexter och definitioner. Informationsspecifikationen är en teknisk beskrivning av variablerna och hur dessa ska översättas till gemensamma standardiserade kodverk. I informationsspecifikationen definieras också vilka tjänstekontrakt som ska användas vid överföringen av data. Ett tjänstekontrakt är en teknisk beskrivning av hur sändarsystem och mottagarsystem ska kommunicera med varandra. Med hjälp av dessa verktyg kan den lokala dokumentationen i journalsystemet utformas så att all information som ska överföras till BHVQ registreras på ett strukturerat sätt. Med strukturerad information menas i detta sammanhang att informationen är klart skild från annan information så att den lätt kan sökas ut bland all möjlig information i journaldatabasen. På varje fråga som BHVQ ställer ska ett bestämt svar kunna levereras via den standardiserade infrastrukturen.

I praktiken kommer inte BHVQ att efterfråga information direkt från de enskilda journalsystemen. Ofta har istället det enskilda regionerna skapat en regional tjänsteplattform/regionalt tjänstelager som samlar upp data från olika journalsystem och vårddokumentationssystem inom regionen.

Olika lösningar för automatiserad dataöverföring

Den automatiserade överföringen kan utformas på olika sätt där kommunikationen mellan användaren och journalsystemet och BHVQ sker med olika grader av automatik.

Överföring via NKRR

Den mest automatiserade överföringen av data har beskrivits av Nationella programmet för datainsamling (NPDI) på SKR och beskrivs grafiskt figur 1. Denna metod är att föredra då den inte skapar särlösningar för olika register (figur 2.).

Vid överföring via NKRR kommer svaren på frågorna hämtas från den regionala tjänsteplattformen/datalagret via Nationella tjänsteplattformen och tjänsten NKRR (Nationella kvalitetsregister-rapport). Den nationella tjänsteplattformen är en tjänst avsedd att underlätta integration genom att utgöra ett nav mellan system och tjänster.

NKRR är en nationellt förvaltad regelmotor utvecklad för att kunna ställa samman data till kvalitetsregister. NKRR svarar för urval, kombination och transformation av data. NKRR för BHVQ innehåller information om vilka data, av all den strukturerade information som finns på det regionala datalagret, som BHVQ är intresserad av och hur den ska bearbetas för att svara på de frågor registret ställer.

Figur 1. Dataöverföring via nationella tjänsteplattformen och NKRR.

  1. BVC-sjuksköterskan journalför barnets besök.
  2. Samtidigt skickas information till Engagemangsindex, en nationell tjänst som håller information om att ny data finns tillgänglig. Information går också till BHVQ att det finns data att hämta från en viss region.
  3. BHVQ skickar ett anrop via NKRR och nationella tjänsteplattformen till den aktuella regionens datalager och efterfrågar data.
  4. Aktuella strukturerade journaldata identifieras i den aktuella regionens datalager.
  5. Informationen återvänder via nationella tjänsteplattformen, bearbetas i NKRR och läses in i BHVQ.

Figur 2. Användande av tjänsteplattformen och särlösningar via punkt-till-punktlösningar

 

 

 

 

 

 

 

 Punkt-till-punktlösning

När punkt-till-punktlösningar används ska data vara formaterade och kodsatta enligt registrets informationsspecifikation och BHVQ:s filspecifikation. Filspecifikationen erhålls genom kontakt med registerhållare. Utvecklandet av punkt-till-punktlösningar sker med hjälp av regionens IT-verksamhet, journalleverantör eller regionens andra leverantörer av vårdsystem.

Genom punkt-till-punkt-lösningen överförs data från regionens retgionala tjänsteplattform/datalager till BHVQs IT-leverantör Carmonas tjänsteplattform.

Figur 3. Dataöverföring via punkt-till-punktlösning.

 

  1. BVC-sjuksköterskan journalför barnets besök.
  2. Data sammanställs i regionens tjänsteplattform eller datalager.
  3. Data sänds till Carmonas tjänsteplattform
  4. Data läses in i BHVQ