BHVQ

Rutiner GDPR

Sekretess och vårdnadshavarens rättigheter

Uppgifter i registret skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. I sammanställningar som görs går det inte att identifiera uppgifter om enskilda personer.

Medverkan i registret är frivillig och påverkar inte de tjänster eller den vård som barnet får på barnavårdscentralen. Ett barns vårdnadshavare kan när som helst ångra sig och begära att barnet inte ska registreras i registret. Alla uppgifter om barnet ska då omgående raderas från registret. Vårdnadshavaren kan också begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Vårdnadshavare har en gång per år, utan kostnad, rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats på vårdnadshavarens barn (information) i en verksamhets IT-system. När en förfrågan om registerutdrag ställs till en vårdgivare ska denne inhämta uppgifter från den egna verksamheten respektive de kvalitetsregister som det finns uppgifter om den registrerade i. Vid detta förfarande ska vårdgivarens egna rutiner tillämpas. Om en begäran om registerutdrag enbart avser Svenska barnhälsovårdsregistret ska denna ställas direkt till registret.

Till höger finns rutiner och formulär relaterade till Dataskyddsförordningen, GDPR.