BHVQ

Vanliga frågor och svar om BHVQ

Vad är ett nationellt kvalitetsregister?

Svar: Det finns i dagsläget ett hundratal nationella kvalitetsregister för olika områden i svensk Hälso- och sjukvård. Syftet med nationella kvalitetsregister är att insamlade uppgifter ska användas till att förbättra hälso- och sjukvårdens arbete med vården, främja hälsa och förebygga ohälsa. På nationell, regional och lokal nivå kan hälso- och sjukvården följa och se förändringar av patienternas hälsa över tid, jämföra olika arbetssätt och behandlingsmetoder. Alla nationella kvalitetsregister kontrolleras och certifieras av SKL (Sveriges kommuner och landsting). Läs mer på sidan Kvalitetsregister.se.

Vilken information ska lämnas till barnets vårdnadshavare?

Svar: Alla barns vårdnadshavare ska informeras om att vissa uppgifter från barnets journal samlas i ett nationellt kvalitetsregister. De ska också informeras om att deltagandet är frivilligt och att man kan tacka nej närsomhelst. En kortfattad skriftlig information om registret ska lämnas. En sådan finns för nedladdning på sidan Information till BHV-verksamhet, journalutvecklare och IT. Den kortfattade informationen hänvisar vidare till registrets webbplats för en fullständig information om datasäkerhet och sekretess. En muntlig information vid överlämnandet kan utformas på ett personligt sätt t.ex. utifrån den text som finns högst upp på denna sida.

Behöver barnets vårdnadshavare godkänna deltagandet i registret?

Svar: Det som är krävs är att vårdnadshavaren är informerad enligt frågan ovan. Muntligt eller skriftligt medgivande krävs ej.

Om barnet har två vårdnadshave, måste BVC informera båda dessa?

Svar: Nej. Utgångspunkten är att vårdnadshavarna informerar varandra och samverkar för barnets bästa. Detta gäller även om föräldrarna har gemensam vårdnad men bor var för sig.

Hur och var ska informationen dokumenteras i journalen?

Svar: Det är viktigt att informationsaktiviteten dokumenteras på särskild plats i barnets journal så att det tydligt framgår att information om registret givits och när detta skedde. Dokumentationen ska ske enligt lokala riktlinjer.

Vilka uppgifter samlar registret in?

Svar: En översiktlig beskrivning av de uppgifter som samlas in till registret framgår av Tabell variabler BHVQ. En mer detaljerad information om registrets variabler finns i dokumentet BHVQ Registerbeskrivning.

Vad gör man på BVC om en vårdnadshavare tackar nej?

Svar: Det är inte obligatoriskt att delta i datainsamlingen till registret även om det är önskvärt att så många som möjligt bidrar. Om barnets vårdnadshavare inte önskar delta används blanketten Formulär Begäran om avregistrering rättelse eller radering av uppgifter ur Svenska barnhälsovårdsregistret. Personalen fyller i uppgifterna i blanketten tillsammans med vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren ska underteckna blanketten. Vårdnadshavarens beslut ska även noteras i journalen. Blanketten skickas in till den lokala barnhälsovårdens länsavdelning som vidarebefordrar denna till registerhållaren för Svenska barnhälsovårdsregistret. Denna formella handläggning syftar till att säkerställa att rätt barns uppgifter tas bort. Vårdnadshavaren kommer inom en månad att få en skriftlig bekräftelse per post. Registret kommer vid begäran att radera alla data och fortlöpande kontrollera att inga nya data registreras. En mer detaljerad beskrivning om rutinen finns i dokumentet Rutiner vid begäran om avregistrering rättelse eller radering av uppgifter ur Svenska barnhälsovårdsregistret.

Var hittar jag som vårdnadshavare mer information om registret?

Svar: Information till vårdnadshavare finns på flera ställen. Översiktlig information om BHVQ finns på sidan för information till vårdnadshavare. Informationen finns även på lätt svenska. Allmän information om nationella kvalitetsregister i svensk hälsa- och sjukvård finns på 1177.se. Ytterligare information finns också på sidan med fullständig information till vårdnadshavare om datasäkerhet och sekretess som också kan nås från en knapp på startsidan.

Finns särskild information riktad till vårdgivare?

Svar: Ja. Samlad information till vårdgivare  finns på sidan Information till BHV-verksamhet, journalutvecklare och IT. Här finns BHVQ Registerbeskrivning, BHVQ informationsspecifikation och nedladdningsbara dokument av olika slag. Här finns även registrets valideringsplan som vi rekommenderar att vårdgivare som avser att rapportera data till registret tar del av.

Finns information på andra vanliga språk?

Svar: För tillfället finns generell information om nationella kvalitetsregister och vårdnadshavarens rättigheter i översättning till arabiska, engelska, persiska och somaliska. Översättningarna ser du under menyn Information eller genom att klicka här.

Kommer registret att visa information om ett enskilt barn?

Svar: Nej. All information som lämnas till registret skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. Ett barns uppgifter i kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra barnhälsovårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Alla offentliga informationssammanställningar av registrets data publiceras på gruppnivå (landstings- eller regionnivå) vilket gör att enskilda barn inte går att identifiera.