Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-05-17
|
Författare: Anna Fäldt

Komplett information till vårdnadshavare om Svenska Barnhälsovårdsregistret

Här finns komplett information till dig som vårdnadshavare om Svenska Barnhälsovårdsregistret.

Barnhälsovårdsenheter i Sverige registrerar uppgifter om ditt barn till Svenska Barnhälsovårdsregistret (BHVQ). Huvudsyftet med BHVQ är att utveckla kvaliteten på barnhälsovården.

Det som registreras är ditt barns personnummer, barnhälsovårdsbesök, undersökningar som görs på BVC, ditt barns utveckling och hälsotillstånd och uppgifter om amning, vaccinationer och rökning i hemmet. Vi samlar data från barnets första till sista besök på BVC.

Den som har det övergripande ansvaret kallas Centralt Personuppgiftsansvarig-myndighet, CPUA. Regionstyrelsen i Region Jönköping län har ett övergripande juridiskt ansvar för personuppgifterna i BHVQ.
Det finns också  ett lokalt juridiskt ansvar för insamlingen av data.

Kontakt

Mer information finns www.kvalitetsregister.se.

När uppgifter om dig finns med i ett kvalitetsregister har du vissa rättigheter.
Läs mer om dem nedan. Vill du komma i kontakt med BHVQ angående dina rättigheter, använd dessa kontaktuppgifter:

Registerhållare: registerhallare@bhvq.se

Ordförande för registrets styrgrupp: ordforande@bhvq.se

Du kan också vända dig till ett dataskyddsombud med frågor som rör uppgifter om dig i kvalitetsregister. Dataskyddsombuden övervakar efterlevnaden av lagar som rör behandling av personuppgifter.

Dataskyddsombudet hos Regionstyrelsen i Region Jönköping län är dataskyddsombud@rjl.se

Du bidrar till en bättre vård!

Genom att vara med i Svenska Barnhälsovårdsregistret bidrar du till att förbättra barnhälsovården. Deltagandet i registret är frivilligt och påverkar inte den vård du får. Uppgifterna används för att jämföra barnhälsovården mellan vårdgivare runt om i landet. Resultaten används för förbättringsarbete och forskning. Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur barnhälsovården fungerar och ju fler som deltar, desto säkrare blir resultaten.


Stöd i lagen

Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på en rättslig grund. Hanteringen av personuppgifter i kvalitetsregister regleras av dataskyddsförordningen, GDPR, och kapitel sju i patientdatalagen, PDL.

Det är tillåtet att registrera data i kvalitetsregister eftersom uppgifterna är av allmänt intresse för samhället och viktiga inom sjukvården. Den personal som hanterar personuppgifter i kvalitetsregister omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt. All information om juridik och kvalitetsregister hittar du här

Så används ditt barns uppgifter

Uppgifterna om ditt barn i kvalitetsregister får bara användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik, bedriva forskning inom hälso- och sjukvården samt antalsberäkna inför klinisk forskning. Uppgifterna får även, efter sekretessprövning, lämnas ut till någon som ska använda dem för ändamålen kvalitetssäkring, statistik och forskning. Om uppgifter får lämnas ut kan det ske elektroniskt.

Sekretess

Ditt barns uppgifter i kvalitetsregistret skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut från Svenska Barnhälsovårdsregistret om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.

Säkerhet

Ditt barns uppgifter i Svenska Barnhälsovårdsregistret skyddas mot att obehöriga får tillgång till dem. Bara den som har behov av uppgifterna för att utföra sitt arbete får ha tillgång till dem. Det kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifterna, så kallad logguppföljning. Uppgifterna skyddas genom kryptering. Inloggning i registret för att ta del av uppgifter sker på ett säkert sätt.

Åtkomst

Behörig personal hos inrapporterande vårdgivare har direktåtkomst till de uppgifter de rapporterat till Svenska Barnhälsovårdsregistret. Ingen annan vårdgivare kommer åt uppgifterna. Behörig personal eller ansvarig CPUA-myndighet som arbetar på kvalitetsregistret har åtkomst till alla uppgifter i registret.

Uppgifter som registreras

För att utveckla och säkra barnhälsovårdens kvalitet vill din vårdgivare registrera uppgifter om ditt barns personnummer, barnhälsovårdsbesök, undersökningar som görs på BVC, ditt barns utveckling och hälsotillstånd och uppgifter om amning, vaccinationer och rökning i hemmet. 

Sökbegrepp

Vi och Regionstyrelsen i Region Jönköping län som centralt personuppgiftsansvarig myndighet använder förutom ditt barns personnummer olika så kallade sökbegrepp för att hitta och sammanställa uppgifter. Vi får använda uppgifter om ditt barns hälsa som sökbegrepp. De sökbegrepp som används av Svenska Barnhälsovårdsregistret framgår i registrets Registerbeskrivning och Informationsspecifikation som finns att finna under För professionen.

Laglig grund

Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på en laglig grund. Vårdgivare och centralt personuppgiftsansvariga får behandla uppgifter i kvalitetsregister för att det anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen art. 6.1 e). De får också behandla uppgifter om hälsa i kvalitetsregister för att det är nödvändigt av skäl som hör samman med yrkesmedicin och tillhandahållande av hälso- och sjukvård (Dataskyddsförordningen art. 9.2 h). Både personal hos rapporterande vårdgivare, liksom personal hos den centralt personuppgiftsansvarige, omfattas av lagstadgad tystnadsplikt (Dataskyddsförordningen art. 9.3). Det ska också finnas lagligt stöd i svensk lagstiftning när man behandlar personuppgifter i kvalitetsregister. Sådana bestämmelser finns i 7 kap. patientdatalagen (2008:355).

Lagringstid och gallring

Ditt barns uppgifter tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra vårdens kvalitet.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att slippa att ditt barns personuppgifter registreras i Svenska Barnhälsovårdsregistret.
 • Du har rätt att när som helst få uppgifter om ditt barn raderade ur registret.
 • Du har rätt att få veta om uppgifter om dig finns i kvalitetsregistret och i så fall få en kopia av dem kostnadsfritt, ett så kallat registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna i elektronisk form. Kontakta kvalitetsregistret direkt för att få ett sådant registerutdrag.
 • Du har rätt att få felaktiga uppgifter om ditt barn rättade. Du har rätt att få ofullständiga uppgifter kompletterade.
 • Du har rätt att kräva att behandlingen av ditt barns uppgifter begränsas om
  • du anser att personuppgifterna inte är korrekta och under en tid som ger Regionstyrelsen i Region Jönköping län möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • du anser att behandlingen är olaglig och motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
  • i en situation då Regionstyrelsen i Region Jönköping län inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen (se ovan) men du anser att du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har rätt att få information om vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt någon haft åtkomst till ditt barns uppgifter.
 • Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller patientdatalagen.
 • Du har rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.