Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-09-15

Validering av data i BHVQ

Validiteten i kvalitetsregister behöver ständigt följas. För detta ändamål finns en valideringsplan. I samtliga regioner finns barnhälsovårdsenheter (Centrala BHV-enheter) vars huvudsaklig uppgift är att svara för kvalitén i barnhälsovårdsverksamheten. Många av de valideringssteg som beskrivs i denna plan faller på de lokala BHV-enheterna att utföra.

Data till Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ, överförs via automatiserade funktioner från digitala journalsystem i landets regioner. Det innebär att endast information som dokumenteras i enskilda barns BHV-journal i samband med rutinmässiga besök på BHV-mottagning eller vid hembesök och som är en följd av det nationella Barnhälsovårdsprogrammet överförs till BHVQ.

Allmänna förutsättningar

Data till BHVQ överförs via automatiserade funktioner enligt Nationell informationsstruktur direkt från digitala journalsystem i landets regioner. Det innebär att endast information som dokumenteras i enskilda barns BHV-journal i samband med besök på BHV-mottagning eller vid hembesök och som är en följd av det nationella Barnhälsovårdsprogrammet överförs till BHVQ.

I samtliga regioner finns centrala barnhälsovårdsenheter (CBHV-enheter) vars huvudsakliga uppgift är att svara för kvalitén i barnhälsovårdsverksamheten. Många av de valideringssteg som beskrivs i denna plan faller på CBHV-enheterna att utföra. 

Registrets övergripande ansvar

Registerledningen har ett övergripande ansvar för validiteten i de data som registret publicerar. Stöd och support till landets BHV-verksamhet i frågor som rör riktlinjer, datainsamling, variabler, definitioner och följsamheten till rutinerna i denna valideringsplan är av avgörande betydelse. Registerledningen har ett ansvar att tillse att sådana stödresurser finns tillgängliga.

Validering vid källan

Dokumentationsrutiner

Då data i registret hämtas direkt från barnets BHV-journal är en viktig faktor för validiteten i registret att personalen har god kännedom om vilken information som registret efterfrågar, hur information ska förstås och kategoriseras korrekt. Att upprätthålla dessa kunskaper kräver rutinmässig utbildning, fortbildning och uppföljning från de lokala BHV-enheterna. Beskrivning av registrets variabler, frågor och definitioner finns i BHVQ Registerbeskrivning.

Journalmallar och fasta val

Skapande av mallar för de rutinmässiga besöken inom BHV-programmet inklusive fasta val för aktuella kategorier utgör viktiga åtgärder för att öka validiteten på levererade data. En strukturerad journalföring är också en förutsättning för möjligheterna till insamling av data automatiskt. 

Validering för orimliga värden

I de flesta journalsystem finns möjlighet att kontrollera den dokumenterade informationen för orimliga värden. Bland de variabler BHVQ samlar in passa den här typen av kontroll framför allt för tillväxtdata, dvs vikt, längd och huvudomfång.

Jämförelse av aktuella resultat mot förväntansvärden

I samband med den lokala uppföljningen av den egna regionens data bör aktuella värden alltid valideras genom jämförelse med tidigare insamlade data (förväntansvärden). Kontroller bör även göras av eventuella variationer mellan de BHV-mottagningar som finns i aktuell region så att mottagningar vars data på ett markant sätt avviker från det förväntade eller från övriga mottagningar kan identifieras och följas upp. Via registrets utdata kan också lokala data jämföras på motsvarande sätt med aggregerade data från andra regioner. Dessa åtgärder ingår i den rutinmässiga kvalitetsuppföljning som de lokala BHV-enheterna svarar för.

Rutinmässig lokal validering av slumpmässig population

Rutinmässigt initierar registret validering av centrala variablers data genom jämförelser av slumpmässiga individers journaldata med motsvarande data i registret. De slumpmässiga populationerna skapas av registret och kontrolleras därefter av de lokala CBHV-enheterna. Vid validering mot patientjournal uppstår sekretessproblem om den som validerar data  inte är behörig. För att den som granskar ska vara behörig att ta del av patientjournalen krävs att det finns ett uppdragsavtal och sekretessförbindelse med den vårdgivare som har gjort inrapporteringen, det vill säga lokalt personuppgiftsansvarige (LPUA).

Validering i registret

På samma sätt som de lokala data kontrolleras för orimliga respektive förväntade värden genomför också registret regelbundet kontroller av data oftast i nära samarbete med CBHV-enheterna. 

Kontroll av, och åtgärder för, hög täckningsgrad

Ökad fullständighet med tvingande fält

För att minimera det interna bortfallet i registret bör tvingande fält för de data som ska levereras till registret övervägas. Med tvingande fält menas att journalsystemet kräver att en specifik information i en journalmall är besvarad innan den kan signeras. Tvingande fält är framför allt viktiga för variabler som saknar svarsalternativ som gör det möjligt att kontrollera bortfallet. Alla journalsystem har inte funktionen tvingande fält, i dessa fall är utbildning av personalen och tydliga rutiner av än större vikt. 

Kontroll av täckningsgrad mot externa källor

Registret kontrollerar regelbundet registrets täckningsgrad genom jämförelser med information i folkbokföringsregistret om folkbokförd population i respektive län och i landet som helhet. Då möjlighet finns att erhålla barnhälsovård i annat län än det där barnet är folkbokfört kommer jämförelsen dock aldrig att kunna bli absolut på länsnivå. Jämförelsen bör ändå kunna ge en tillfredställande bild av täckningsgraden på länsnivå.

Bortfall

Svenska barnhälsovårdsregistret är utvecklat för automatiserad insamling av data enligt NPDi och NI och data från journalsystemen kodas enligt standardiserade kodverk, se BHVQ Informationsspecifikation. I dessa kodverk finns i regel inte möjlighet att koda för icke-händelser, dvs att en händelse inte skett eller att en faktor inte föreligger. Däremot finns i tjänstekontrakten, som är bärare av informationen mellan journal och register, möjlighet att ange att en händelse inte inträffat, en så kallad negation. Negation är införd för de variabler där så bedömts nödvändigt och praktiskt rimligt ur dokumentationssynpunkt.