Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-05-10
|
Författare: Anna Fäldt

Hur ska vårdnadshavare informeras?

Här finner du information om hur vårdnadshavare ska informeras. Information till vårdnadshavare finns under För vårdnadshavare och barn.

Hur ska vårdnadshavare informeras om BHVQ?

Barns vårdnadshavare ska informeras om att vissa uppgifter från barnets journal samlas i ett nationellt kvalitetsregister. De ska också informeras om att deltagandet är frivilligt och att man kan tacka nej närsomhelst.

En kortfattad skriftlig information om registret ska lämnas. Information kan ges i inbjudan, anslås i väntrum eller bifogat med kallelser. Information finns för nedladdning under För vårdnadshavare och barn. Denna information är även översatt till flera språk.

Den kortfattade informationen hänvisar vidare till registrets webbplats för en fullständig information om datasäkerhet och sekretess.  

En muntlig information vid överlämnandet kan utformas på ett personligt sätt t.ex. informationen som finns i den lättlästa informationen om BHVQ som du finner under För vårdnadshavare och barn.

Här finns en affisch att sätta upp i väntrummet.

Ska vårdnadshavaren informeras flera gånger?

Nej, vårdnadshavare behöver bara informeras vid ett tillfälle. Information kan finnas i varje kallelse för att säkerställa att vårdnadshavare informeras vid något tillfälle men det är inte något krav. 

Behöver barnets vårdnadshavare godkänna deltagande i registret?

Nej, det som är krävs är att vårdnadshavaren är informerad enligt frågan ovan. Muntligt eller skriftligt medgivande krävs ej. 

Om barnet har två vårdnadshavare, måste båda informeras?

Nej. Utgångspunkten är att vårdnadshavarna informerar varandra och samverkar för barnets bästa. Detta gäller även om föräldrarna har gemensam vårdnad men bor var för sig. Barn kan ha högst två vårdnadshavare.

Hur och var ska informationen dokumenteras i journalen?

Hur information dokumenteras i journal varierar mellan regionerna. I vissa regioner journalförs endast att förälder har tackat nej till deltagande, i andra regioner kan det krävas fler olika registreringar för att data ska överföras till BHVQ. Dokumentationen ska ske enligt lokala riktlinjer. Data överförs först när föräldern har informerats och haft möjlighet att tacka nej till deltagande. Då överförs även information som finns i journalen sedan tidigare. 

Vad ska jag göra om vårdnadshavaren tackar nej?

Det är inte obligatoriskt att delta i datainsamlingen till registret även om det är önskvärt att så många som möjligt bidrar. Om barnets vårdnadshavare inte önskar delta markeras detta i journalen.

Vad ska jag göra om vårdnadshavaren ångrar sig och inte vill att data ska överföras framöver?

Ändra informationen i journalen. Då kommer data inte längre att överföras.

Vad ska jag göra om vårdnadshavaren vill att data raderas?

Om föräldrar önskar att data i BHVQ ska raderas gör de detta genom 1177. Beskrivning finns under För vårdnadshavare och barn.  

Vad ska jag göra om vårdnadshavaren vill ha ett registerutdrag?

Om föräldrar vill ha ett registerutdrag begär de detta via 1177. Beskrivning finns under För vårdnadshavare och barn. 

 

Vad händer när barnet fyller 13 år?

När barnet fyller 13 år kan barnet själv begära att data raderas eller ändras via 1177.

Hur länge sparas data?

Enligt beslut av landstingsstyrelsen i Landstinget i Östergötland ska nationella och regionala kvalitetsregister bevaras, eftersom registren är av mycket stor betydelse för historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål. Beslutet finns att finna under Dokument och avtal.

Vilka uppgifter samlas in?

En kort information om vilka variabler som samlas in ges i För vårdnadshavare och barn. En mer detaljerad information om registrets variabler finns i dokumentet BHVQ-registerbeskrivning.